Tiedote 10.6.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Kansan ja kansanedustajien ilmastonmuutosnäkemyksissä suuria eroja

Kansalaisten ja kansanedustajien näkemykset ilmastonmuutoksen syistä ja ratkaisutoimenpiteistä eroavat toisistaan merkittävästi, toteaa Ilmastofoorumi ry:n tekemä kysely, johon vastasi 951 kansalaista ja 33 kansanedustajaa.

Kyselyn mukaan lähes puolet kansalaisista pitää ihmisen tuottaman hiilidioksidin osuutta ilmastonlämpenemisessä liki merkityksettömänä, aiheuttaen korkeintaan 10% ilmastonlämpenemisestä. Kansanedustajista puolestaan lähes 70% pitää hiilidioksidin osuutta vähintään hyvin merkittävänä eli aiheuttaen enemmän kuin puolet ilmastonlämpenemisestä.

Hiilidioksidin lisääntymisen mahdollisesti aiheuttamaa ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään kansainvälisillä sopimuksilla ja prosesseilla, jollaisia ovat mm. Kioton protokolla ja EU:n päästökauppa. Kyselyn mukaan kuitenkin lähes 56% kansalaisista pitää kansainvälisiä ilmastosopimuksia vain vähän tai ei lainkaan hyödyllisinä ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun taas kansanedustajista lähes jokainen pitää ilmastosopimuksia vähintään melko hyödyllisinä.

Maailman meteorologisen järjestön (WMO) ja YK:n ympäristöohjelman (UNEP) asettama hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC), jonka tehtävä sen perustamiskirjan mukaan on arvioida ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen riskin tieteellisiä perusteita, johtaa ilmastonmuutoskeskustelua julkaisemalla tieteellisiä arviointiraportteja ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Viimeisin IPCC:n raportti on julkaistu 2007.

Koska IPCC:n toimintaa kohtaan on lukuisten tiedemiesten, myös IPCC:n toiminnassa mukana olleiden, taholta esitetty vakavaa kritiikkiä, kyselyllä tutkittiin näkemyksiä IPCC:n luotettavuudesta. Tässäkin asiassa kansalaisten ja kansanedustajien näkemykset erosivat merkittävästi, sillä yli puolet kysymykseen vastanneista kansalaisista piti IPCC:ia vain vähän tai ei lainkaan luotettavana tiedonlähteenä, kun taas lähes jokainen kansanedustaja piti IPCC:ia vähintään melko luotettavana.

Kansanedustajien osalta puoluekanta ei vaikuttanut merkittävästi näkemyksiin, vaan kansanedustajat ovat yli puoluerajojen melko yhtenäisiä näkemyksissään kyselyssä käsiteltyjen asioiden suhteen. On tosin huomattava, että Vihreiden ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmistä ei saatu ainoatakaan vastausta kyselyyn, muuten kansanedustajien vastausaktiivisuus noudatteli eduskunnan ryhmäkokoja.

Kansalaisten osalta joitakin eroja puoluekannan suhteen oli havaittavissa. Perussuomalaisten ja Kokoomuksen kannattajat olivat kautta linjan muita kriittisempiä julkisuudessa vallitsevia ilmastonmuutosnäkemyksiä kohtaan, kun taas Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajat olivat selvästi muita myönteisempiä niitä kohtaan.

Johtopäätöksenä todetaan, että kansalaisten ja kansanedustajien näkemyksissä ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden suhteen on perustavanlaatuisia eroja, eikä eduskunnasta löydy kriittisemmän näkökulman puolestapuhujia käytännössä lainkaan, vaikka suuri osa kansalaisista on hyvinkin kriittisiä.

Kysely toteutettiin Internetin välityksellä 14.3.-31.3.2008 välisenä aikana. Sen arvioitu virhemarginaali on plusmiinus 5 %-yksikköä.

Kyselyn tulosraportti on saatavilla Ilmastofoorumi ry:n nettisivuilta osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/tiedostot/kyselyraportti.pdf. Lisätietoja kyselystä antaa Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti etunimi.sukunimi.ei.roskapostia@ilmastofoorumi.fi.

Ilmastofoorumi ry on Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävä, koko maassa toimiva kansalaisjärjestö, joka suhtautuu skeptisesti väitettyyn ihmisen osuuteen nykyisessä ilmastonmuutoksessa ja on erittäin huolestunut ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävien poliittisten toimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Click here to view this press release in English.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This