Avoin kirje Yhdistyneiden Kansakuntien Pääsihteerille

Joulukuun 11 p:nä 2007

Hänen Korkeutensa Ban Ki-Moon
Pääsihteeri, Yhdistyneet Kansakunnat
New York, NY
Amerikan Yhdysvallat

Arvoisa Herra Pääsihteeri,

Asia: YK:n ilmastokonferenssi on viemässä Maailmaa täysin väärään suuntaan

Ilmastonmuutosta ei voi pysäyttää, sillä se on ihmiskuntaa aikojen kuluessa koskettanut luonnollinen ilmiö. Niin arkeologiset, suulliset kuin myös kirjalliset historiat kaikki todistavat niistä dramaattisista haasteista, joita arvaamattomat lämpötilat, sateet, tuulet ja muut ilmastotekijät ovat ihmiskuntaa rasittaneet. Meidän tulee tämän takia edesauttaa kansakuntia selviytymään eri luonnontapahtumien koko kirjosta kehittämällä taloudellista kasvua ja edistämällä yleistä hyvinvointia.

Yhdistyneiden Kansakuntien Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on julkistanut alati pelottavampia päätelmiä siitä miten ihmiskunnan tuottama hiilidioksidi (CO2)), kasvikunnan fotosynteesille välttämätön saastuttamaton kaasu, vaikuttaa maapallomme ilmastoon. Olemme hyvin tietoisia niistä perusteluista, jotka ovat johtaneet siihen, että hiilidioksidipäästöjä pidetään haitallisina. Kuitenkin IPCC:n täysin riittämättömät perustelut eivät oikeuta toteuttamaan politiikkaa, joka tulee merkittävästi alentamaan tulevaa hyvinvointia. Ennen kaikkea on jäänyt osoittamatta, että rajoittamalla ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin merkittävällä tavalla muuttaa maapallon ilmastoa. Tämän lisäksi, koska yritykset kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi tulevat hidastamaan kehitystä, esille oleva YK:n toiminta CO2:n vähentämiseksi tulee todennäköisesti lieventämisen asemesta lisäämään ihmisten kärsimystä.

IPCC:n päättäjille suunnatut yhteenvedot ovat poliitikkojen ja ei-tiedemiesten ylivoimaisesti luetuimmat IPCC:n raporteista ja muodostavat näin pääasiallisen pohjan ilmastonmuutosta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Nämä yhteenvedot ovat kuitenkin vain pienen ydinryhmän laatimia ja joiden lopulliset tekstit ovat rivi riviltä hallitusedustajien hyväksymät. Suuri enemmistö IPCC:n tiedontuottajista ja arvioijista sekä kymmenet tuhannet muut kommentoimaan kvalifioituvat tiedemiehet eivät ole osallistuneet näiden dokumenttien tuottamiseen. Näin ollen yhteenvetotekstit eivät voi edustaa konsensusnäkemystä asiantuntijoiden keskuudessa.

Toisin kuin IPCC:n Yhteenvetoraportit antavat ymmärtää:

  • Uusimmat havainnot ilmiöistä, kuten jäätiköiden perääntyminen, merenpinnan nousu ja lämpötilaherkkien lajien siirtyminen eivät todista epänormaalia ilmastonmuutosta, koska mitkään näistä muutoksista eivät ylitä tunnetun luonnollisen vaihtelun rajoja.
  • 1900-luvun loppupuolen satelliittimittausten perusteella havaittu lämpenemisen keskinopeus, 0,1-0,2 astetta Celsiusta per vuosikymmenen, on täysin sopusoinnussa viimeisen 10.000 vuoden aikana vallinneiden muutosnopeuksien kanssa.
  • Johtavat tutkijat, sekä jotkut IPCC:n senioriedustajat myöntävät, että tämän päivän tietokonemallit eivät osaa ennustaa ilmastoa. Tämän kanssa johdonmukaisesti ja tietokonemallien lämpenemistä osoittavaista projektioita huolimatta, voidaan todeta, että vuoden 1998 jälkeen ei ole havaittu minkäänlaista ilmaston nettolämpenemistä. Myöhäisen 1900-luvun lämpenemisen jälkeinen nykyinen lämpötilamuutoksen tasaantuminen on yhteensopiva sekä lyhyt- että pitkäaikaisten luonnollisten ilmastosyklien kanssa.

Poiketen rajusti usein toistetusta vakuuttelusta, että ilmastonmuutosta koskeva tiede olisi “lukkoonlyöty”, merkittävät uudet vertaisarvioidut tutkimukset kyseenalaistavat entistä enemmän hypoteesia, joka esittää ihmisen vaarallisella tavalla aiheuttavan globaalista lämpenemistä. Mutta, koska IPCC:n työryhmiä evästettiin huomioimaan vain ennen toukokuuta 2005 julkaistuja tutkimuksia, näitä uusimpia tuloksia ei ole sisällytetty raportteihin, ts. IPCC:n arviointi raportit ovat jo aineistonsa osalta vanhentuneet.

YK:n ilmastokonferenssi Balilla on suunniteltu viemään maailmaa kohti voimakkaita hiilidioksidirajoituksia, huomioimatta Kioto-protokollan epäonnistumisen antamaa opetusta, Euroopan hiilidioksidikaupan kaoottista luonnetta sekä kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtääviä tehottomia ja kalliita aloitteita. Tasapainotetut hinta/hyöty analyysit eivät millään muotoa tue globaaleja toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä rajoittamalla ja asettamalla kattoja energian kulutukselle. Edelleen, on irrationaalista soveltaa “varovaisuus periaatetta”, koska monien tiedemiesten mukaan tulevan ilmaston kylmenemiset ja lämpenemiset ovat yhtä realistisia vaihtoehtoja.

YK:n omaksuma nykyinen “taistelu ilmastonmuutosta vastaan”, niin kuin se kuvataan marraskuun 27 päivän YK:n kehitysohjelman Human Development Report -raportissa, häiritsee hallitusten sopeutumista niihin uhkiin, jotka väistämättömät luonnolliset ilmastonmuutokset tuovat mukanaan, laadusta riippumatta. Tulevat muutokset edellyttävät kansallista ja kansainvälistä suunnittelua ja se tulee suunnata auttamaan kaikkein haavoittuvimpien kansalaistemme sopeutumista odotettavissa oleviin olosuhteisiin. Yritykset estää globaalia ilmastonmuutosta ovat täysin toivottomia ja edustavat traagista varojen väärin kohdentamista sen sijaan, että niillä poistettaisiin ihmiskunnan todellisia ja kiireellisiä ongelmia.

Kunnioittaen,

List of signatories

Kopiot: allekirjoittaneiden valtioiden Päämiehille

(Julkaistu ainakin National Postissa 13.12.2007: Don’t fight, adapt)

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This