GreenFree Finland ry:n joulukuun 2007 uutiskirje

Tervehdys, arvoisa vastaanottaja! Tämä on ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry:n joulukuun 2007 uutiskirje, jossa raportoimme tiiviisti tiedemaailman kuulumisia ilmastonmuutoksen saralta. Aiheinamme tällä kertaa ovat Ross McKitrickin ja Patrick J. Michaelsin lämpötilamittausten ja -tilastojen laatua koskeva uusi tutkimus, David Douglassin ja John Christyn ilmastomalleja koskeva uusi tutkimus, Craig Loehlen uusi kahden vuosituhannen lämpötilarekonstruktio, Roy Spencerin (et al) pilvien vaikutusta ilmastonmuutokseen käsittelevä uusi tutkimus sekä Ison-Britannian Ilmatieteen laitoksen Hadley-keskuksen lämpötilaennusteen seuranta. Kustakin aiheesta on lyhyt johdanto ja www-linkki lisätietoihin.

HUOM! Jos haluat jatkossa tällaisia tiedotteita suoraan sähköpostiisi, liity yhdistyksen postituslistalle täältä.

MCKITRICK & MICHAELS

Uudessa vertaisarvioidussa tutkimuksessaan McKitrick ja Michaels [1] osoittavat, että maapallon pintalämpötilamittauksissa on huomattavia häiriöitä eivätkä tilastoihin tehdyt korjauslaskelmat onnistu poistamaan näitä virheitä, vaan vuoden 1980 jälkeen mitatusta lämpenemisestä jopa puolet on itse asiassa kaupungistumisesta ja muusta kehityksestä johtuvan paikallisen mittausvirheen aiheuttamaa. He myös löysivät YK:n ilmastopaneelin IPCC:n toimintatavoista virheitä sekä totesivat sen antavan valheellista kuvaa tilastojensa laadusta. [2]

[1] McKitrick, R. & Michaels, P.J. 2007. Quantifying the influence of anthropogenic surface processes and inhomogeneities on gridded global climate data. Journal of Geophysical Research – Atmosphere. In Press. [DOI:10.1029/2007JD008465] http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/jgr07/jgr07.html (viitattu 12.12.2007)

[2] McKitrick, R. 2007. Contaminated Data. Financial Post, 05.12.2007. http://www.nationalpost.com/opinion/story.html?id=145245 (viitattu 12.12.2007)

DOUGLASS & CHRISTY

Douglassin (et al) vertaisarvioitu tutkimus [3] puolestaan osoittaa, että lämpötilamittaukset eivät vastaa kasvihuoneilmiöteorian odotuksia. Teorian mukaan hiilidioksidin lämmittävän vaikutuksen tulisi näkyä voimakkaammin ilmakehässä kuin maan pinnalla, mutta mittaukset osoittavat päinvastaista, joten nykyinen ilmaston lämpeneminen ei voi johtua yksinomaan hiilidioksidista tai muista kasvihuonekaasuista. Todennäköisemmin suurin vaikutus ilmastonmuutokseen tuleekin auringon aktiivisuuden vaihteluista. Douglass et al toteaakin, että nykyiset ilmastotietokonemallit yliarvioivat suuresti kasvihuonekaasujen vaikutuksen sekä jättävät kokonaan huomiotta pilvien ja vesihöyryn aiheuttamat negatiiviset vastasyötteet. Tutkimukseen osallistunut S. Fred Singer puolestaan toteaa johtopäätöksenä, että hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen on täten kallis mutta tehoton tapa puuttua ilmastonmuutokseen.

[3] Douglass, D.H., Christy, J.R., Pearson, B.D. & Singer, S.F. 2007. A comparison of tropical temperature trends with model predictions. International Journal of Climatology, Royal Meteorological Society. In Press. [DOI: 10.1002/joc.1651] http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/117857349/ABSTRACT , tiedote: http://science-sepp.blogspot.com/2007/12/press-release-dec-10-2007.html (viitattu 12.12.2007)

LOEHLE

loehle-2007-plus-hadcrut3gif.png

Useimmat lämpötilarekonstruktiot nojaavat voimakkaasti puiden vuosirenkaiden perusteella tehtyihin päätelmiin. Niissä havaittujen ongelmien (puiden kasvuun vaikuttavat muutkin tekijät kuin lämpötila) vuoksi Craig Loehlen vertaisarvioitu tutkimus [4] muodostaa uuden lämpötilarekonstruktion viimeiseltä kahdelta vuosituhannelta 18 lähteen perusteella ilman vuosirengaslähteitä. Ylläoleva kuvaaja osoittaa selvästi, että nykyisin ei ole poikkeuksellisen lämmintä. Lisäksi vaikuttaa siltä, että viime vuosisadan puolenvälin jälkeen instrumentaaliset lämpötilamittaukset (punainen viiva) alkavat poiketa rekonstruktioista, mikä viittaa mahdolliseen mittausvirheeseen, esimerkiksi kaupungistumisen seurauksena.

[4] Loehle, C. 2007. A 2000-year global temperature reconstruction based on non-treering proxies. Energy & Environment 18(7-8): 1049-1058. http://www.ncasi.org/publications/Detail.aspx?id=3025 (viitattu 12.12.2007)

SPENCER ET AL

Roy Spencerin (et al) vertaisarvioitu tutkimus [5] on löytänyt todisteita pilvien aiheuttamasta negatiivisesta vastasyötteestä (negative feedback), eli ilmastoa viilentävästä vaikutuksesta. Satelliittihavaintojen perusteella ilmaston lämpeneminen vähentää cirrus-tyyppisiä pilviä, joilla itsellään on lämmittävä vaikutus. Kyseisten pilvien vähentyessä ylimääräinen lämpö pääsee poistumaan maapallolta paremmin. Nykyiset ilmastomallit olettavat päinvastoin lämpenemisen johtavan cirrus-pilvien lisääntymiseen, synnyttäen positiivisen vastasyötteen, joten tutkimus osoittaa ilmastomalleissa olevan korjattavaa. Ilmastomallien ennusteet ovat täten todennäköisesti yläkanttiin. (Toim.huom. Pilvien rooli ylipäätään on suuri epävarmuustekijä ilmastomalleissa, koska niitä ei vielä tunneta kovin hyvin.) Lisäksi tutkimus tukee professori Richard S. Lindzenin nk. iiris-teoriaa, jonka mukaan ilmastossa on itsesääteleviä mekanismeja, jotka muunmuassa lisäävät ja vähentävät pilvisyyttä vastavoimana lämpötilan muutoksille.

[5] Spencer, R., Braswell, W.D., Christy, J.R. & Hnilo, J. 2007. Cloud and radiation budget changes associated with tropical intraseasonal oscillations. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 34, L15707, doi:10.1029/2007GL029698, 2007. http://www.agu.org/pubs/crossref/2007/2007GL029698.shtml

HADLEY-KESKUKSEN LÄMPÖTILAENNUSTE

hadleycentreprediction.jpg

Oheinen kaavio kuvaa Ison-Britannian ilmatieteenlaitoksen Hadley-tutkimuskeskuksen [6] julkaisema kasvihuonekaasuihin perustuvaa lämpötilaennustetta sekä saman keskuksen virallisia lämpötilatilastoja. Ennuste näyttää voimakasta nousua, mutta viimeisimmät tiedot osoittavat päinvastaista. Jäämme seuraamaan tilannetta.

[6] Climatic Research Unit, http://www.cru.uea.ac.uk/cru/

GREENFREE FINLAND RY

Tämän uutiskirjeen toimitti ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry. Lisätietoja uutiskirjeen aiheista sekä yhdistyksestä saa yhdistyksen puheenjohtajalta Pasi Matilaiselta, email etunimi.sukunimi.ei.roskapostia@greenfree.fi. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa http://www.greenfree.fi/.

Autoverouudistus meni metsään

VTT:n tutkijan Juhani Laurikon mukaan hallituksen tuore autoverouudistus suosii saasteita. Vaikka hiilidioksidipäästöt todennäköisesti vähenevätkin, siirtyminen dieseleihin tulee lisäämään merkittävästi typenoksidipäästöjä, joita dieselmoottori tuottaa 4-5 kertaa enemmän kuin bensiinikone. Typenoksidit aiheuttavat maaperän ja vesistöjen happamoitumista, hengitysilman pilaantumista sekä happosateita, eli ihan oikeita ympäristöongelmia.

Uudistuksen kuitenkin sanotaan vievän kasvihuoneilmiön kannalta oikeaan suuntaan. Entä jos ihmisen tuottama hiilidioksidi ei vaikutakaan merkittävästi ilmastonlämpenemiseen, mihin jatkuvasti kasvava tieteellinen todistusaineisto viittaa? Silloin tämänkin uudistuksen nettovaikutus on sekä luonnon että ihmisten kannalta täysin negatiivinen.

On tietysti trendikästä tehdä merkittäviä poliittisiä päätöksiä kaiken varalta, erityisesti jos päätös mitenkään sivuaa ilmastonmuutosta. Trendikkyyteen onkin merkittävästi vaikuttanut tuo aikamme profeetta, Nobel-palkittu melkein Yhdysvaltain presidentti Albert Gore, jonka paljon puhutusta diaesityksestä brittiläinen tuomioistuin kuitenkin löysi taannoin yhdeksän vakavaa asiavirhettä ja kanadalainen tutkija Steve McIntyre tukijoineen tällä viikolla kymmenennen, jossa Gore käytti tunnetun ja jo moneen kertaan vääräksi todistetun lätkämailakäyrän perusteluna lätkämailakäyrää itseään, syyllistyen kehäpäätelmään.

Olisiko siis kuitenkin aiheellista olla turhaan hötkyilemättä ja tehdä sitä politiikkaa vakaasti harkiten ja kaikkiin todisteisiin ja näkökulmiin tutustuen? Kyseessä on kuitenkin paitsi koko ihmiskunnan tulevaisuus, myös ainoan maapallomme ja kaikkien muidenkin sillä elävien eläin- ja kasvilajien tulevaisuus.

Tietopaketti: ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisistä sopimuksista

Yhdistys on tällä päivämäärällä toimittanut oheisen tiiviin tietopaketin kansanedustajille ja tiedotusvälineille.

GreenFree Finland ry:n tietopaketti kansanedustajille ilmastonmuutoksesta ja sitä koskevasta kansainvälisestä sopimusprosessista 5.11.2007

KIOTON ILMASTOSOPIMUS päättyy vuonna 2012. Jatkosopimuksen aikaansaamiseksi on käynnissä kansainvälinen prosessi. Sen etenemisestä antaa pääministeri Matti Vanhanen eduskunnalle pääministerin ilmoituksen keskiviikkona 7.11.2007.

Tämä ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry:n valmistelema tiivis tietopaketti perustelee miksi Suomen tulisi

1) ajaa kansainvälisesti Kioton jatkosopimuksen tekemättä jättämistä tai

2) edellyttää sopimukseen kirjattavaksi pykälää, joka mahdollistaa sopimuksesta irtautumisen jos ja kun ihmisen väitetty osuus ilmastonmuutokseen osoittautuu yliarvioiduksi.

Jatkosopimuksesta luopumiselle on sekä tieteellisiä että kansallisia perusteita.

ILMASTOTIETEESSÄ ei vallitse täyttä konsensusta ilmastonmuutoksen syistä ja ihmisen osuudesta siihen. Tiedetään, että ilmasto on hiljalleen lämpenemässä, mutta esimerkiksi sademääristä, lumipeitteisestä pinta-alasta tai lumen syvyydestä ei ole löydetty maailmanlaajuista trendiä – tutkimuksista huolimatta.

On totta, että moni tutkija pitää todennäköisenä, että ihmisen tuottama hiilidioksidi on osasyy ilmaston lämpenemisessä, mutta samalla myönnetään merkittävät puutteet tietokonemallinnuksissa, joiden perusteella ihmisen toiminnan osuutta muutoksessa arvioidaan. Kyseiset mallit eivät mm. mallinna kovin hyvin merien tilaa, eivätkä ymmärrä lainkaan esimerkiksi pilvien, auringon tai pohjoisen suihkuvirtauksen roolia. Lisäksi kaikki tietokonemallinnukset ennustavat kasvihuoneilmiön aiheuttaman lämpenemisen näkyvän nopeimmin ja voimakkaimmin trooppisessa troposfäärissä. Mittausten mukaan näin ei ole tapahtunut.

Yhä useampi tiedemies onkin siirtynyt epäilevälle kannalle ihmisen väitetyn osuuden suhteen. Lisäksi jatkuvasti valmistuu uusia tutkimuksia, joiden mukaan luonnolliset tekijät ovat aiemmin uskottua merkittävämmässä roolissa nykyisessä ilmastonmuutoksessa. Esimerkiksi tanskalaisen Henrik Svensmarkin kosmoklimatologiset tutkimukset vaikuttavat lupaavilta ja hänen teoriaansa todentavat tutkimukset Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Cernissä valmistuvat lähivuosina. Uraauurtavaa tutkimusta ja raportointia löytyy muun muassa seuraavilta sivuilta: http://www.climateaudit.org, http://climatesci.colorado.edu/ ja http://www.dsri.dk/~hsv/ .

YK:n kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi tänä vuonna neljännen raporttinsa (AR4) ilmastonmuutoksesta. Raportista julkaistiin myös tiivistelmä poliitikoille (Summary for Policymakers), joka oli enemmän poliittisen kuin tieteellisen prosessin tulos. Kanadalainen tutkimus- ja koulutusjärjestö Fraser Institute julkaisi aiemmin tänä vuonna riippumattoman tiivistelmän IPCC:n raportista (Independent Summary for Policymakers), jota oli kirjoittamassa kymmenen tiedemiestä ympäri maailmaa sekä vertaisarvioimassa yli viisikymmentä tutkijaa, mukana myös tiedemiehiä Suomesta, Ruotsista ja Virosta. Kyseinen julkaisu on vapaasti ladattavissa täältä: http://www.fraserinstitute.org/commerce.web/publication_details.aspx?pubID=3184

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN Kioton sopimuksen mukaisesti on jo käynyt kalliiksi suomalaisille yrityksille ja kansalaisille, siis koko kansantaloudelle. Päästökauppa tulee entisestään nostamaan erityisesti sähkön hintaa, mikä vaikuttaa suoraan kielteisesti varsinkin vähävaraisimpien suomalaisten elintasoon. Vaikka suomalaisten ekologinen jalanjälki onkin verrattain suuri, on sille olemassa maantieteellisesti ja ilmastollisesti perustellut syyt. Suomalainen asuminen ja teollisuus ovat jo kansainvälisesti erittäin energiatehokkaita.

Kansainväliset ilmastosopimukset eivät kuitenkaan ota kansallisia erityisolosuhteitamme riittävän hyvin huomioon. Näin ollen Suomi on joutumassa niissä epätasa-arvoiseen ja epäreiluun asemaan. On epätodennäköistä, että Suomen poliittinen painoarvo riittäisi parempaan lopputulokseen jatkosopimuksessakaan.

Vaikka Kioton protokolla onnistuisikin täysin – ja sen taustaoletuksina olevat epävarmat teoriat pitäisivät täysin paikkansa – on ilmaston lämpenemisen ennustettu hidastuvan vain 0,07 astetta vuoteen 2050 mennessä. Tämäkin on epärealistista koska mm. Yhdysvallat ja Australia eivät ole sopimuksessa mukana. Sopimus ei myöskään edellytä vähennyksiä Kiinalta, jonka hiilidioksipäästöt kasvavat maailmassa nopeiten.

Näin ollen on SUOMEN KANSALLISTEN ETUJEN mukaista, että – jos Kioton sopimukselle kaikesta huolimatta tehdään jatkosopimus – siihen kirjataan pykälä, joka mahdollistaa valtioiden yksipuolisen irtisanoutumisen sopimuksesta myöhemmin, jos ja kun ihmisen osuus ilmastonmuutoksen todetaan vähäiseksi tai mikäli kansantalous ei kestä sopimuksen aiheuttamia kuluja. Ensisijaista tulee kuitenkin olla sopimuksen torjuminen alunpitäen ja olla luovuttamatta entistä suurempaa osaa kansallista itsemääräämisoikeuttamme kansainvälisten organisaatioiden haltuun.

Ilmastonmuutostaistelun sijaan tuleekin keskittyä todellisiin ympäristöongelmiin, esimerkiksi Itämeren sekä sisävesistöjen tilaan ja jäteongelmaan. Lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin seurauksiin sekä siihen SOPEUTUMISEEN on panostettava entistä enemmän. Luonnollisen ilmastonmuutoksen seuraukset voivat olla odottamattomia, erityisesti jos seuraavaa aurinkosykliä koskevat ennusteet pitävät paikkansa ja ilmasto on seuraavien vuosikymmenien aikana kääntymässä huomattavasti kylmempään suuntaan. Tämä on auringon pitkäaikaista toimintaa seuranneiden tiedemiesten mukaan jopa todennäköistä. Tähän viittaa myös tieto, ettei maapallon keskilämpötila ole vuoden 1998 jälkeen kohonnut.